དཔལ་འབྱོར།

About admin

Check Also

གསོ་བའི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ།

༉ ད་རེས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་-༡༩ ཚད་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་ གནས་སྟངས་བྱུང་མི་དེ་ལུ་ བློ་བདེ་སྡོད་ནི་མེན་པར་ གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་དང་ བདེ་སྲུངཔ་ དེ་ལས་ འགན་འཁྲི་ཅན་ཚུ་གིས་ ལྷག་པར་དུ་ སེམས་བག་ཡེངས་མ་ཤོར་བར་ དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ དྲན་ཤེས་བཏོན་དགོཔ་འདུག། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *