དཔལ་འབྱོར།

About admin

Check Also

ད་རུང་ འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་མེད་པའི་མངོན་གསལ།

༉ ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་-༡༩ འི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་འབད་ནི་དེ་ ངེས་པ་མེདཔ་ལས་ ནམ་ར་ཨིན་རུང་ ང་བཅས་ག་ར་ གྲ་སྒྲིག་སྦེ་ སྡོད་དགོཔ་ཅིག་ཨིན། གཞུང་ལས་འབད་རུང་ ད་རིས་ འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་མེད་རུང་ ནངས་པ་འབད་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *