སྦྱོང་བརྡར་འབད་མི་ཚུ།

སློབ་སྟོན་སྦྱང་རྩལ་དང་ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར།

༉ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ མགྲོན་ཁྱིམ་ནང་ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༨ ལས་འགོ་བཙུགས་ ཉིན་གྲངས་༧ གྱི་རིང་ མཁན་སློབ་ཚུ་ལུ་ སློབ་སྟོན་སྦྱང་རྩལ་དང་ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་ཅིག་ བྱིན་མི་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡༤ ལུ་ གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་ གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་ བསམ་གཏན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ ལག་ཁྱེར་གནང་ཐོག་ལས་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ སློབ་སྟོན་ཡང་ སྤ་རོ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལས་ མཁས་མཆོག་གཉིས་དང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཝང་ལིང་གཡུས་ཚན་ནང་ ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་འབད་མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ ལྕང་ལཱ་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ།

༉ ཀྲོང་གསར་གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་ ཝང་ལིང་གཡུས་ཚན་གྱི་ མི་སེར་ཚུ་ ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་འབད་མ་ཚུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ ན་ཧིང་ འབྱ་ལཱ་རྐྱབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོདཔ་ད་ དུས་ཅི་ཡང་ ག་དེ་སྦེ་ འབྱ་ལཱ་རྐྱབ་ཚུགས་ག་ཟེར་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་འདུག། ཆུ་གཡུར་དེ་ ལོ་གསུམ་གྱི་ཧེ་མར་ ས་རུད་ཆད་མི་ལུ་བརྟེན་ འཕྱགས་བདའ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *