དགོན་པ་ཁའི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ ས་རུད་ཀྱིས་ འཕྱགས་བདའ་མི་ མཆོད་རྟེན་གྱི་ ནང་གཟུངས་ཚུ་ འཚོལ་བའི་བསྒང་།

ས་རུད་ཀྱིས་ སྒོམ་ཀྲུ་ལུ་ མ་ཎི་མཆོད་རྟེན་རྙིངམ་ཅིག་ འཕྱགས་བདའ་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་ ཉིན་མ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ བསམ་རྩེ་སྒོམ་ཀྲུ་ དགོན་པ་ཁ་སྤྱི་འོག་ནང་ ཆརཔ་ལུ་བརྟེན་ ས་རུད་ཐོན་མི་དེ་གིས་ ལོ་༣༠༠ དེ་ཅིག་ལང་མི་ མ་ཎི་མཆོད་རྟེན་རྙིངམ་ཅིག་ འཕྱགས་བདའ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་དང་ རྒེད་འོག་དང་ ལམ་སྲོལ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ས་རུད་ཆད་སའི་ ས་ཁོངས་ནང་སོང་སྟེ་ བལྟ་བའི་སྐབས་ མཆོད་རྟེན་དེ་གི་ ནང་གཟུངས་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་ མཐོང་མ་ཚུགས་པས།


སྒོམ་ཀྲུའི་རྒཔོ་ རུ་བཱཌ་ ལེབ་ཅ་གིས་ སླབ་མིའི་ནང་ མཆོད་རྟེན་དེ་ ས་རུད་དེ་གིས་ རྩ་བ་ལས་ར་ འཕྱགས་བདའ་ཡོདཔ་ལས་ ཅ་ཆས་ག་ཅི་ཡང་ ཐོབ་མ་ཚུགས་རུང་ པ་ཏྲ་བརྐོ་མི་ རྡོ་དག་པ་ཅིག་ ཐོབ་མི་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་ཅན་གྱི་ ས་གོ་ནང་ བཞག་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས།
མཆོད་རྟེན་དེ་ ནམ་བཞེངས་བཞེངསཔ་ཨིན་ན་དང་ དེ་ནང་ ནང་གཟུངས་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་མི་ག་ཡང་མེད་པའི་ཁར་ ལོ་ན་རྒས་མི་ མི་ཚུ་གིས་ མི་ཤེས་པས་ཟེར་ རྒཔོ་གིས་ བཤདཔ་ཨིན་པས།
ས་རུད་ཆད་སའི་ ས་ཁོངས་དེ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་མེདཔ་ལས་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་ འགྱོ་བ་ཅིན་ མི་ངན་པ་ཚུ་གིས་ ས་བརྐོ་སྟེ་ ནང་གཟུངས་ཚུ་ སློང་འབག་ནི་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

སྐད་སྒྱུར་ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།

About admin

Check Also

མོང་སྒར་ལུ་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨེ་མ་འཛུགས་སྐྱོང་ མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ཡོདཔ།

༉ དུས་ཅི་ མོང་སྒར་ལུ་ མོ་བཏབ་ཀྱི་དོན་ལས་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨེ་མ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མི་དེ་ མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ལས་རིམ་དེ་གི་འོག་ལུ་ རྫོང་ཁག་གི་ ས་གནས་ཁག་དག་པ་ཅིག་ནང་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨེ་མ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མིའི་གྲས་ལས་ ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་ གཏོར་མ་གཞོང་སྤྱི་འོག་གི་ སོ་ནམ་པ་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ས་གནས་གླི་ཏི་གཞོང་ཟེར་སར་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *