ལྷ་ོཨེ་ཤི་ཡཱན་རྩེད་རིགས་འགྲན་བསྡུར་ནང་ འབྲུག་གིས་ ལི་གི་རྟགས་མ་༢ ཐོབ་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་ ནེ་པཱལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ ཀཱཐ་མཱན་ཌུ་ལུ་ ལྷ་ོཨེ་ཤི་ཡཱན་རྩེད་རིགས་འགྲན་ བསྡུར་ཐེངས་༡༣ པའི་རྩེད་འགྲན་ནང་ འབྲུག་ལས་ ཚེ་རིང་དབྱངས་ཅན་གྱིས་ ཊའེ་ཀཱོན་ཌོ་འགྲན་བསྡུར་འབད་མི་ལས་ ཨང་༣ པ་ཐོན་པའི་གསོལ་རས་ ལི་གི་རྟགས་མ་ཐོབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཀ་རི་ཊི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་ཡང་ ལི་གི་རྟགས་མ་ཐོབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

ཚེ་རིང་དབྱངས་ཅན།
ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུག།

About admin

Check Also

ཆུའི་གཙོ་རིམ་ལས་འགུལ་ལུ་བརྟེན་ འཐུང་ཆུ་དང་ ཞིང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་འབད་ནི།

༉ བུམ་ཐང་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ སྟངས་སི་སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་ ཟླཝ་༣ གྱི་རྒྱབ་ལས་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ ཆུའི་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཆུའི་གཙོ་རིམ་ལས་འགུལ་འོག་ གཞུང་དང་བདེ་སྲུང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ཞིང་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ འགོ་བཙུགས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས། ཁ་ཙ་ ལས་འགུལ་གྱི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *