ཨར་ཇིན་ཊི་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ ཨམ་མ་རི་ཡ་ ཀི་རིསི་ཊི་ན་ ཨུལ་ཙེཆི།མེ་ཡཱན་མར་མི་སེར་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ མ་འུང་ཝའེ། ཨིསི་པེན་རྒྱལ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ ཇོསི་ར་མོན་ བ་ར་ན་ནོ་ ཕར་ནེན་དེཟ། ཊར་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ ས་ཀིར་ ཨོཟ་ཀཱན་ ཏོ་རུན་ལར།

རྒྱལ་ཁབ་༤ གི་ གཞུང་ཚབ་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་ལུ་ གཞུང་ཚབ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ ཡིག་ཆ་ཕུལ་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་དྲོ་པར་ འབྲུག་གི་དོན་ལུ་ ཨར་ཇིན་ཊི་ན་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ ཨམ་མ་རི་ཡ་ ཀི་རིསི་ཊི་ན་ ཨུལ་ཙེཆི་དང་ མེ་ཡཱན་མར་མི་སེར་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ མ་འུང་ཝའེ་ ཨིསི་པེན་རྒྱལ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ ཇོསི་ར་མོན་ བ་ར་ན་ནོ་ ཕར་ནེན་དེཟ་ དེ་ལས་ ཊར་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་ ས་ཀིར་ ཨོཟ་ཀཱན་ ཏོ་རུན་ལར་ཚུ་གིས་ བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ རང་སོའི་གཞུང་ཚབ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ ཡིག་ཚ་ཚུ་ ཕུལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མོང་སྒར་ལུ་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨེ་མ་འཛུགས་སྐྱོང་ མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ཡོདཔ།

༉ དུས་ཅི་ མོང་སྒར་ལུ་ མོ་བཏབ་ཀྱི་དོན་ལས་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨེ་མ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མི་དེ་ མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ལས་རིམ་དེ་གི་འོག་ལུ་ རྫོང་ཁག་གི་ ས་གནས་ཁག་དག་པ་ཅིག་ནང་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨེ་མ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མིའི་གྲས་ལས་ ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་ གཏོར་མ་གཞོང་སྤྱི་འོག་གི་ སོ་ནམ་པ་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ས་གནས་གླི་ཏི་གཞོང་ཟེར་སར་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *