འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ།

༉ ཁ་ཙ་ བུམ་ཐང་ལུ་ བློན་ཆེན་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་མཆོག་ འཛོམས་ཐོག་ལུ་ སོ་ནམ་བློན་པོ་ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་གིས་ རྫོང་ཁག་༢༠ གི་ རྫོང་བདག་ཚུ་ལུ་ དོང་རྐོ་ཨེསི་ཀེ་བེ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་༢༠ དང་ ས་རྐོ་སྣུམ་འཁོར་ བེག་ཧོ་༢༠ རྩིས་སྤྲོད་གནང་ཡོདཔ་ད་ འཕྲུལ་ཆས་དེ་ཚུ་ ཇ་པཱན་གཞུང་གིས་ གྲོགས་རམ་སྦེ་ གནང་ཡོདཔ་ལས་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་སྦོམ་འབྱུང་འོང་ཟེར་ བློན་ཆེན་གྱིས་ གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
བློན་ཆེན་གྱིས་ རྫོང་ཁག་༢༠ འི་རྫོང་བདག་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཁྲི་འཛིན་ སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ གསུངས་མིའི་ནང་ ས་རྐོ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གིས་ རྐྱེན་ངན་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་སེལ་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ དབང་ཆ་སྤྱོད་ཚུགས་ནི་དང་ སོ་ནམ་ཞིང་པ་གིས་ ས་ཞིང་གོང་འཕེལ་ནང་ ཞིང་ཆུ་སེལ་ནི་ཚུ་ནང་ ལྷན་ཐབས་འབྱུང་འོང་ཟེར་ཨིན་པས།
འཕྲུལ་ཆས་དེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ རྫོང་ཁག་རེའི་ནང་ སྦྱོང་བརྡར་ཅན་གྱི་ ལག་ལེན་པ་རེ་ བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ནང་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་གིས་ ལྷན་ཐབས་ཉུང་སུ་ལས་བརྒལ་མེདཔ།

༉ མ་གཞི་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ལས་མི་ཕྱེད་ཀ་དེ་ཅིག་ འབྲེལ་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་མེདཔ་ཨིན་པས། འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ གསར་བཏོན་འབད་མི་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ ལཱ་འབད་མི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *