འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ས་གནས་གཞུང་ལུ་ དབང་ཆ་ཕྱིར་སྤེལ།

༉ ཁ་ཙ་ བུམ་ཐང་ལུ་ བློན་ཆེན་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་མཆོག་ འཛོམས་ཐོག་ལུ་ སོ་ནམ་བློན་པོ་ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་གིས་ རྫོང་ཁག་༢༠ གི་ རྫོང་བདག་ཚུ་ལུ་ དོང་རྐོ་ཨེསི་ཀེ་བེ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་༢༠ དང་ ས་རྐོ་སྣུམ་འཁོར་ བེག་ཧོ་༢༠ རྩིས་སྤྲོད་གནང་ཡོདཔ་ད་ འཕྲུལ་ཆས་དེ་ཚུ་ ཇ་པཱན་གཞུང་གིས་ གྲོགས་རམ་སྦེ་ གནང་ཡོདཔ་ལས་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་སྦོམ་འབྱུང་འོང་ཟེར་ བློན་ཆེན་གྱིས་ གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
བློན་ཆེན་གྱིས་ རྫོང་ཁག་༢༠ འི་རྫོང་བདག་དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་ཁྲི་འཛིན་ སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ གསུངས་མིའི་ནང་ ས་རྐོ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གིས་ རྐྱེན་ངན་སྐབས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་སེལ་ནི་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ དབང་ཆ་སྤྱོད་ཚུགས་ནི་དང་ སོ་ནམ་ཞིང་པ་གིས་ ས་ཞིང་གོང་འཕེལ་ནང་ ཞིང་ཆུ་སེལ་ནི་ཚུ་ནང་ ལྷན་ཐབས་འབྱུང་འོང་ཟེར་ཨིན་པས།
འཕྲུལ་ཆས་དེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལས་ རྫོང་ཁག་རེའི་ནང་ སྦྱོང་བརྡར་ཅན་གྱི་ ལག་ལེན་པ་རེ་ བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཆུ་འཛོམས་དང་ འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་ལུ་ དངུལ་ཐོག་ཨ་ལཱན་ཅི་ཚུ་ལུ་ འབུབ་ཀྱིས་གནོད་སྐྱོན།

༉ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ ཆུ་འཛོམས་དང་ འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་རྒེད་འོག་༢ ཀྱི་ མི་སེར་ཚུ་གི་ དངུལ་ཐོག་གཙོ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨ་ལཱན་ཅི་ཚུ་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ འབུབ་ཟུན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ གནད་དོན་དེ་གི་སྐོར་ལས་ སོ་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་ཡིག་ཚང་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *