འདས་པའི་ཟླཝ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ སྨྱོ་རྫས་འཆང་སྤྱོད་འབད་མི་༣༦ འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོདཔ།

༉ ཐིམ་ཕུག་གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ འདས་པའི་ཟླཝ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ སྨྱོ་རྫས་འཆང་སྤྱོད་འབད་མི་༣༦ འཛིན་བཟུང་འབད་དེ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ དོ་དམ་འོག་ལུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ སྐྱེས་ལོ་༡༧ ལས་༣༢ ཀྱི་ བར་ན་འབད་མི་ཚུ་ཨིན་པས།
འདས་པའི་ཟླཝ་ནང་ སྨྱོ་རྫས་སྤྱོད་མི་༢༣ འཛིན་བཟུང་འབད་མིའི་གྲས་ལས་ གཅིག་ཨམ་སྲུ་ཨིན་པས།
སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ནང་ སྐྱེས་ལོ་༢༤ ལས་༣༣ གྱི་བར་ན་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་ སྨྱོ་རྫས་ནག་ཚོང་འཐབ་ནི་དང་ ཏམ་ཁུའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ བཙོང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཕོ་སྐྱེས་༦ ལས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་གིས་ སྨྱོ་རྫས་ཨེས་པི་པ་ལཱསི་༣༠༢༩ དང་ སྐྱེ་ཧང་སྐམ་ག་རམ་༡༡.༣༦ དེ་ལས་ ཕོ་སྐྱེས་གཅིག་ལས་ བཱ་བ་ཤོག་ལྟབ་༡༨༥༤ འཕྱོག་བཟུང་འབད་ནུག།
ཁ་ཙ་ཚུན་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་གིས་ ཕོ་སྐྱེས་གཉིས་ལས་ ཨེས་པི་པ་ལཱསི་༡༠༤༢ འཕྱོག་བཟུང་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ཆུ་བྱག་དང་ ཆུ་ལམ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི།

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལོ་ཕྱེད་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ ཉེན་ཅན་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་ཨིན་པས། ༉ གནམ་བྱཱར་གྱི་སྐབས་ ཆུ་རུད་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་མི་ ཆུ་བྱག་ཚུ་ རམ་ཡར་སོཔ་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནམ་མཁའ་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ཨའི་པོ་ལི་རོང་ཆུའི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *