འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་ ཉིནམ་དང་པ་ལས་༤ པ་ཚུན་ མི་ངོ་༥༧ ལུ་ ཀོ་བིཌ་-༡༩ ཐོབ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན།

སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༢༣ ལུ་ ཉིནམ་༤ པའི་ འགྲུལ་སྐྱོད་བཀག་དམ་སྐབས།
༡༽ ཀོ་བིཌ་-༡༩ ཐོབ་མི་༢༡ བདའ་ཟུན་ཡོདཔ།
– ཐིམ་ཕུག་ལས་ མི་༥ ༼ཚ་རིམས་སྨན་བཅོས་ཁང་༽
– བུམ་ཐང་ལས་ མི་༡ ༼ཚ་རིམས་སྨན་བཅོས་ཁང་༽
– སྤ་རོ་ལས་༡༥ ༼སློབ་ཕྲུག་༡༤ དང་ ཕམ་༡༽
༢༽ ནད་འབུབ་ཐོབ་མི་༣ དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་བདའ་ཟུན་ཟུནམ་: མི་༡༢༣།༼ཁ་ཙ་ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་༦ ཚུན༽
༣༽ ངོ་རྐྱང་བརྟག་དཔྱད་འབད་འབདཝ་: ༡༨༡༦།༼ཁ་ཙ་ནུབ་མོའི་ཆུ་ཚོད་༩ཚུན༽
སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༢༢ ལུ་ ཉིནམ་༣ པའི་ འགྲུལ་སྐྱོད་བཀག་དམ་སྐབས།
༡༽ ཀོ་བིཌ་-༡༩ ཐོབ་མི་༡༢ ཐོན་ཡོདཔ།
– སྤ་རོ་ལས་ མི་༣།
– ཐིམ་ཕུག་ལས་ མི་༧ ༼༥ ཚ རིམས་སྨན་བཅོས་ཁང་དང་༢ ནད་ཐོབ་མི་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ལས༽
– ལྷ་མོའི་རྫིང་ཁ་ལས་ མི་༡།
– ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ཟུར་བཞག་ལྟེ་བ་ལས་ མི་༡།
༢༽ འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་བདའ་ཟུན་ཟུནམ་: མི་༡༢༣༢།
༣༽ ངོ་རྐྱང་བརྟག་དཔྱད་འབད་འབདཝ་: ༡༦༤༢།
སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༢༡ ལུ་ ཉིནམ་༢ པའི་ འགྲུལ་སྐྱོད་བཀག་དམ་སྐབས།
༡༽ ཀོ་བིཌ་-༡༩ ཐོབ་མི་༢༡ ཐོན་ཡོདཔ།
– འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལས་ མི་༤།
– ཆུ་བར་ཆུ་ལས་ མི་༡༢།
– ཚོད་བསྲེ་ཁྲོམ་ལས་ མི་༢།
– སྤུ་ན་ཁ་ལས་ མི་༢།
– ཐིམ་ཕུག་གི་ཟུར་བཞག་ལྟེ་བ་ལས་ མི་༡།
༢༽ འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་བདའ་ཟུན་ཟུནམ་: མི་༡༠༡༠།
༣༽ ངོ་རྐྱང་བརྟག་དཔྱད་འབད་འབདཝ་: ༡༩༧༩།
སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༢༠ ལུ་ ཉིནམ་དང་པའི་ འགྲུལ་སྐྱོད་བཀག་དམ་སྐབས།
༡༽ ཀོ་བིཌ་-༡༩ ཐོབ་མི་༣ བདའ་ཟུན་ཡོདཔ།
– ཐིམ་ཕུག་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༢༥ ལང་མི་ཨམ་སྲུ་༡།
– ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཟུར་བཞག་ལྟེ་བ་ལས་ མི་༢།
༢༽ འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་བདའ་ཟུན་ཟུནམ་: མི་༧༩༧།
༣༽ ངོ་རྐྱང་བརྟག་དཔྱད་འབད་འབདཝ་: ༡༦༨༣།

About admin

Check Also

ལྕང་རྒེད་འོག་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ནི་མེད་པའི་ སའི་རྩོད་རྙོགས་ཐོན་བཞིན་དུ་ཡོདཔ།

༉ ཧེ་མའི་འབྱ་ཞིང་ཚུ་ གནས་གོང་ཅན་གྱི་ རྒྱུ་དངོས་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཡོད་མི་ ཐིམ་ཕུག་ལྕང་རྒེད་འོག་ནང་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩོད་རྙོགས་སྐོར་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དེ་གིས་ རྩོད་གཞི་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *