བུམོ་ཆུང་ཅིག་ ཆུ་གིས་འཕྱགས་བདའ་ཡོདཔ།

༉ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༥ ལུ་ བུམ་ཐང་ཆོས་འཁོར་རྒེད་འོག་ནང་ སྐྱེས་ལོ་༤ ལང་མི་བུམོ་ཅུང་ཅིག་ དུར་ཆུ་གིས་ འཕྱགས་བདའ་ཡོད་མི་དེ་ ད་ལྟོ་ཡང་ མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྐྱེན་ངན་དེ་ཡང་ བུམོ་ཅུང་དང་ ཆ་རོགས་༧ ཆུའི་མཐའ་མར་རྩེདམོ་རྩེ་བར་ སོང་པའི་ཤུལ་ལས་ བྱུང་ཡོདཔ་ད་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་དང་ བདེ་སྲུང་ དེ་ལས་ ཁས་བླངས་པ་ཚུ་གིས་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཡོད་རུང་ མ་ཐོབ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༦ ལས་འཚོལ་ནི་ མཚམས་འཇོག་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཏམ་ཁུའི་རིགས་ བཅད་དགོ་མནོ་མི་ཚུ་ལུ་ ཐབས་བྱུས་གསརཔ།

༉ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ འབྲུག་སྨྱོ་རྫས་དང་ སེམས་ཁམས་འཁྲུག་རྫས་དབང་འཛིན་གྱིས་ མོང་སྒར་ལུ་ཡོད་པའི་ ཆང་དང་ སྨྱོ་རྫས་ལྟེ་བ་ནང་ ཏམ་ཁུ་འཐུང་མི་དང་ ཏམ་ཁུའི་རིགས་ཟ་མི་ཚུ་ ཟས་ངན་གྱི་རིགས་ བཅད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་གསརཔ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ལྟེ་བ་གིས་ ཏམ་ཁུའི་རིགས་བཅད་འདོད་ཡོད་མི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *