བརྡ་བརྒྱུདཔ་༡ ལུ་ ཀོ་བིཌ་-༡༩ ཐོབ་ཡོདཔ།

༉ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༦ ལུ་ འབྲུག་མི་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ཟུར་བཞག་མཐུན་རྐྱེན་ནང་ལས་ ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་-༡༩ ཐོབ་ཡོད་པའི་ གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ དེ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྒྲིག་གཡོག་རྒྱུགཔ་ད་ ནད་ཡམས་ཐོབ་མིའི་ནང་ བརྡ་བརྒྱུདཔ་དང་པ་ཨིན་པས།

གནས་ཚུལ་བསྡུ་བཀོདཔ་དེ་ འདས་པའི་ཟླཝ་ནང་ བློན་ཆེན་ཌོག་ཊར་ བློ་གྲོས་ཚེ་རིང་མཆོག་ བང་ལ་དེཤ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་ཐོབ་སྟེ་ ལོ་ངོ་༥༠ འཁོར་བའི་ དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་གི་ སྐུ་མགྲོན་སྦེ་བྱོན་མི་ སྡེ་ཚན་གྱི་ འཐུས་མི་ཅིག་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གནས་སོར་དང་ དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ གླ་ཆ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི།

༉ ཧེ་མར་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གནས་སོར་དང་དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ གླ་ཆ་ཚུ་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ ཐོབ་དོ་ཡོད་མི་དེ་ ད་ལས་ཕར་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཕོགས་སྒྲིག་བཀོད་གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་༢༠༢༢ ཅན་མའི་གུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *