དགེ་ལེགས་ཕུག་གནམ་ཐང་གི་ སྦོ་ལོགས་ཁར་ ཆུ་རྫིང་རྦད་སོང་ཡོདཔ།

༉ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢༦ གི་ནུབ་མོར་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་འོག་ལུ་ ཆུ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ འཁྱིལ་ཡོད་པའི་རྫིང་དེ་ རྦད་ཡར་སོཔ་ལས་ རྒྱ་འབྲུག་གི་ ས་མཚམས་སྒོ་ར་ཁའི་ སྦོ་ལོགས་ཁར་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཨ་སམ་གྱི་ གཞུང་ལམ་མི་ཊར་༥༠ དེ་ཅིག་ འཕྱགས་བདའ་ཡོདཔ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ཕར་ཚུར་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་མ་ཚུགསཔ་ ཐལ་ཡོད་རུང་ མི་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་དང་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་བྱུང་པའི་ སྙན་ཞུ་མེདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མཁའ་འགྲོ་ཐང་ལུ་ གླངམོ་ཆེ་ལོག་འོང་ཡོདཔ།

༉ བསམ་རྩེ་རྒེད་འོག་ མཁའ་འགྲོ་ཐང་ལུ་ རི་དྭགས་གླངམོ་ཆེ་ལོག་འོང་སྟེ་ གནམ་དགུན་གྱི་སྐབས་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་ ལོ་ཐོག་ཚུ་ མེདཔ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གླངམ་ཆེ་དེ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༦ གི་ནུབ་མོར་ རྒེད་འོག་ནང་གི་ རྡོག་མ་ཤིང་དང་ གེ་ཟ་ཚུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *