དགེ་ལེགས་ཕུག་གནམ་ཐང་གི་ སྦོ་ལོགས་ཁར་ ཆུ་རྫིང་རྦད་སོང་ཡོདཔ།

༉ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༢༦ གི་ནུབ་མོར་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་འོག་ལུ་ ཆུ་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ འཁྱིལ་ཡོད་པའི་རྫིང་དེ་ རྦད་ཡར་སོཔ་ལས་ རྒྱ་འབྲུག་གི་ ས་མཚམས་སྒོ་ར་ཁའི་ སྦོ་ལོགས་ཁར་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཨ་སམ་གྱི་ གཞུང་ལམ་མི་ཊར་༥༠ དེ་ཅིག་ འཕྱགས་བདའ་ཡོདཔ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ཕར་ཚུར་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་མ་ཚུགསཔ་ ཐལ་ཡོད་རུང་ མི་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་དང་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་བྱུང་པའི་ སྙན་ཞུ་མེདཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མོང་སྒར་ལུ་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨེ་མ་འཛུགས་སྐྱོང་ མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ཡོདཔ།

༉ དུས་ཅི་ མོང་སྒར་ལུ་ མོ་བཏབ་ཀྱི་དོན་ལས་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨེ་མ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མི་དེ་ མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ལས་རིམ་དེ་གི་འོག་ལུ་ རྫོང་ཁག་གི་ ས་གནས་ཁག་དག་པ་ཅིག་ནང་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨེ་མ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མིའི་གྲས་ལས་ ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་ གཏོར་མ་གཞོང་སྤྱི་འོག་གི་ སོ་ནམ་པ་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ས་གནས་གླི་ཏི་གཞོང་ཟེར་སར་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *