ཉིན་མའི་ཆུ་ཚོད་༣ ཚུན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་རྒྱན་༡༥༡,༠༩༩ བཙུགས་ཡོདཔ།

#nc2018 ཉིན་མའི་ཆུ་ཚོད་༣ ཚུན་ རྫོང་ཁག་༢༠ ནང་ ཚོགས་རྒྱན་བསྡོམས་༡༥༡,༠༩༩ བཙུགས་ཡོད་མི་ལས་ ཕོ་སྐྱེས་༧༠,༧༢༡ དང་ ཨམ་སྲུ་༨༠,༣༧༨ ཨིནམ་ད་ རྫོང་ཁག་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་མཐོ་ཤོས་ར་ བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག་ནང་༡༧,༧༥༥ དང་ དེ་གི་འོག་ལས་ར་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ནང་༡༡,༨༦༩ དང་ ཆུ་ཁ་ལུ་༡༡,༤༠༩ བཀྲིས་སྒང་ལུ་༡༡,༡༣༣ མོང་སྒར་ལུ་༡༠,༠༥༦ ལྷོད་ནུག།

About admin

Check Also

མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ངོ་༢༡ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་ མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ བཙག་འཐུ་ཐེངས་༤ པའི་དོན་ལུ་ འདེམས་ངོ་༢༡ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ མི་སེར་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གིས་ འདེམས་ངོ་༤༧ ལས་༤༢ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *