གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ རྩི་རང་འགྲམ་ཕུག་ལུ་སྦེ་ འཛམ་གླིང་བཟའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཉིནམ་ བརྩི་སྲུང་འབད་བའི་སྐབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་གིས་ བཞེས་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ འགྲེམས་སྟོན་འབད་མི་ཚུ་ གཟིགས་ཞིབ་ཐོག་ བྲོཝ་བཞེས་ལྟ་བའི་བསྒང་།

About admin

Check Also

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ མི་མང་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་༣ པ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ།

༉ ད་རེས་ནངས་པར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་-༡༩ ཐོབ་མི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ མི་མང་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་༣ པ་དེ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༠ ལས་ དཔག་བསམ་ཁ་དང་ ཨ་ལེ་-པད་དཀར་ཞིང་ཚུད་མི་ རྒྱ་ཁྱབ་ས་ཁོངས་༣ པ་ལས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *