གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

འདས་པའི་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ལུ་ ཆརཔ་ཤུགས་སྦེ་ རྐྱབ་མི་ལུ་བརྟེན་ ས་རུད་ཆདཔ་ད་ ཐིམ་ཕུག་ལྕམ་སྒང་གི་འོག་ལས་འཐེན་མི་ ཆུ་ལམ་ཁག་༢ ལས་ ཆུ་དུང་མི་ཊར་༧༠ དེ་ཅིག་ རྦད་ཡར་སོཔ་ལས་ སེམས་རྟོགས་ཁ་དང་ བར་སྦིས་ས་ ཨོ་ལ་ཁ་ ལྕང་ཟམ་ཏོག་ས་ཁོངས་ནང་ སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཆུ་མེད་པར་ ཉིནམ་༣ ལང་ཡོདཔ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་འགོ་དཔོན་ཅིག་གིས་ སླབ་མིའི་ནང་ ཆུ་དུང་བཅོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ལས་མི་དང་ བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ལཱ་འབད་མི་༣༥ བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་དེ་ ད་རིས་ ཡང་ཅིན་ ནངས་པ་འབད་རུང་ མཇུག་བསྡུ་འོང་ཟེར་ ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ། 

About admin

Check Also

སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གནས་སོར་དང་ དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ གླ་ཆ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི།

༉ ཧེ་མར་ སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ གནས་སོར་དང་དགོངས་ཞུའི་སྐབས་ སྒེར་དོན་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ གླ་ཆ་ཚུ་ གནས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ ཐོབ་དོ་ཡོད་མི་དེ་ ད་ལས་ཕར་ ཤོ་མཚུངས་སྦེ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།དེ་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཕོགས་སྒྲིག་བཀོད་གཞི་སྒྱུར་དཔྱད་ཡིག་༢༠༢༢ ཅན་མའི་གུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *