གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ འབྲུག་་དང་ རྒྱ་གར་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་དངོས་མཐོང་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ ཕྱི་འབྲེལ་བློན་པོ་ ཌོག་ཊར་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་ ནགས་ཚལ་དང་ མཐའ་འཁོར་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་བློན་པོ་ པར་ཀཱཤ་ ཇ་བ་དི་ཀར་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ དུ་བསྒང་ རྒྱ་གར་ལུ་ཡོད་མི་ འབྲུག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ བི་རྣམ་རྒྱལ་དང་ འབྲུག་ལུ་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ རུ་ཆི་ར་ ཀམ་བོཇ་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཆུའི་གཙོ་རིམ་ལས་འགུལ་ལུ་བརྟེན་ འཐུང་ཆུ་དང་ ཞིང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་འབད་ནི།

༉ བུམ་ཐང་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ སྟངས་སི་སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་ ཟླཝ་༣ གྱི་རྒྱབ་ལས་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ ཆུའི་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཆུའི་གཙོ་རིམ་ལས་འགུལ་འོག་ གཞུང་དང་བདེ་སྲུང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ཞིང་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ འགོ་བཙུགས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས། ཁ་ཙ་ ལས་འགུལ་གྱི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *