གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སྤ་རོ་དང་ བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་ནང་ མོ་བཏབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ཕྱོགས་སྡེབ་ཞབས་ཏོག་ འགོ་འབྱེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་དང་ དངུལ་རྩིས་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་སྦེ་ མཁོ་སྤྲོད་འབད་ཐབས་ལུ་ དམངས་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་ལེགས་བསྒྱུར་འབད་ནིའི་ ཆ་ཤས་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིན་པས།

སྤ་རོ་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ཕྱོགས་སྡེབ་ཞབས་ཏོག་དེ་ ཁ་ཙ་ དངུལ་རྩིས་བློན་པོ་ རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་གིས་ འགོ་འབྱེད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ལྕང་རྒེད་འོག་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ནི་མེད་པའི་ སའི་རྩོད་རྙོགས་ཐོན་བཞིན་དུ་ཡོདཔ།

༉ ཧེ་མའི་འབྱ་ཞིང་ཚུ་ གནས་གོང་ཅན་གྱི་ རྒྱུ་དངོས་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཡོད་མི་ ཐིམ་ཕུག་ལྕང་རྒེད་འོག་ནང་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩོད་རྙོགས་སྐོར་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དེ་གིས་ རྩོད་གཞི་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *