གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༤ ལུ་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་༣.༤༥ དེ་ཅིག་ཁར་ རླུང་འཚུབས་ཤུགས་སྦེ་འཕུ་མི་དེ་གིས་ གཞལམ་སྒང་རྫོང་ ནང་སྐོར་རྒེད་འོག་ནང་ ཁྱིམ་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ ཁྱིམ་ཐོག་ཚུ་ འཕྱགས་བདའ་ཡོདཔ་ལས་ ཁ་ཙ་ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་ བདེ་སྲུངཔ་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་གིས་ ཉམས་རྒུདཔ་བཟའ་ཚང་ཚུ་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ རྒུད་གསོའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ སྐྱེལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་ཐོག་བཀབ་ནི་ལུ་ཡང་ ཆ་རོགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། རླུང་འཚུབས་ཀྱིས་ རྫོང་ཁག་དེ་གི་ ནང་སྐོར་དང་ བར་དོ་ འཕང་མཁར་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ གཞིས་ཁང་དང་ ལྷ་ཁང་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཁྱིམ་༥༠ ལྷགཔ་ཅིག་ མེདཔ་བཏང་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལྟོ་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་ཐོབ་ལམ་ ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བདེ་ཆེན་གླིང་ལུ་ གླངམོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ།

༉ པདྨ་དགའ་ཚལ་ བདེ་ཆེན་གླིང་མཁོ་ལོམ་རི་དང་ དགོན་པ་འུང་སྤྱི་འོག་༢ ནང་ གླངམོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནོད་ཉེན་དེ་ ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་དང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ གླངམོ་ཆེ་ཚུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *