གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༣ ལུ་ དགའ་བ་གླིང་ཧེ་པི་ཧཱོམ་ནང་སྦེ་ ཀུ་ཝེཊ་གི་ གཞུང་ཚབ་ལས་ཁང་གི་འགོ་འཛིན་ ཕ་ཌེལ་ ཨཱལ་ཧ་སཱན་དང་ ཨ་བིར་ མ་ར་ཕི་གིས་ ཤེས་རིག་གི་མཁོ་ཆས་དང་ ཨ་ལོའི་རྩེད་ཆས་ དེ་ལས་ མེ་བསྲེག་ཅ་ཆས་ཚུ་ ཁྱོསམ་སྦེ་བྱིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལས་ སྤྱོད་འཐུས་བསྡུ་ནི་ལུ་ཐེ་ཚོམ།

༉ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ ཤིང་དང་ བྱེམ་ལ་སོགས་པ་ བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྤྱོད་འཐུས་བསྡུ་ནི་དེ་ ཟུར་ཁྲིམས་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ དོན་ཚན་སྦེ་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ བསྟར་སྤྱོད་ འབད་ནི་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *