གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཅན་དན་སྦྱིས་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ སྨན་བཙུགས་ས་ཁོངས་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་གིས་ ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་-༡༩ འི་ ཀོ་བི་ཤི་ཡིལཌ་སྨན་ཁབ་༡༢,༡༢༠ ཐོབ་མི་དེ་ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྨན་བཙུགས་ས་ཁོངས་༢༧ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལས་ སྤྱོད་འཐུས་བསྡུ་ནི་ལུ་ཐེ་ཚོམ།

༉ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ ཤིང་དང་ བྱེམ་ལ་སོགས་པ་ བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྤྱོད་འཐུས་བསྡུ་ནི་དེ་ ཟུར་ཁྲིམས་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ དོན་ཚན་སྦེ་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ བསྟར་སྤྱོད་ འབད་ནི་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *