གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་གིས་ ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་-༡༩ འི་ ཀོ་བི་ཤི་ཡིལཌ་སྨན་ཁབ་༡༨,༠༥༠ ཐོབ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྨན་བཙུགས་ས་ཁོངས་༥༨ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

སྤུ་ན་ཁ་གི་ སྨན་བཙུགས་ལས་རིམ་ནང་ བདེ་སྲུངཔ་༦༥ དེ་ཅིག་དང་ ལས་བྱེདཔ་༣༧ གྱིས་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལས་ སྤྱོད་འཐུས་བསྡུ་ནི་ལུ་ཐེ་ཚོམ།

༉ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ ཤིང་དང་ བྱེམ་ལ་སོགས་པ་ བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྤྱོད་འཐུས་བསྡུ་ནི་དེ་ ཟུར་ཁྲིམས་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ དོན་ཚན་སྦེ་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་གཞུང་གིས་ བསྟར་སྤྱོད་ འབད་ནི་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *