གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ གཞུང་གིས་ འབྲུག་གི་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ ཁ་ཐུག་ལས་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ དགུང་ལོ་༥ བཞེས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་དང་འབྲེལ་ རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་དང་ རྫོང་གཞིས་ཁག་༥ ནང་ དཀར་མེ་དང་ ཞབས་བརྟན་ཕུལ་ཡོདཔ་ད་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་ རྫོང་གཞིས་དང་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ཡང་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་དང་ དབང་འདུས་རྩེ་ལྷ་ཁང་ བདེ་ཆེན་ཕུག་ལྷ་ཁང་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རྫོང་ ལྕང་སྒང་ཁ་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་ དཀར་མེ་ཕུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ དཀར་མེ་སྟོང་མཆོད་དང་ སྨོན་འདེབས་ཚུ་ ཕུལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ལྕང་རྒེད་འོག་ནང་ མཇུག་བསྡུ་ནི་མེད་པའི་ སའི་རྩོད་རྙོགས་ཐོན་བཞིན་དུ་ཡོདཔ།

༉ ཧེ་མའི་འབྱ་ཞིང་ཚུ་ གནས་གོང་ཅན་གྱི་ རྒྱུ་དངོས་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཡོད་མི་ ཐིམ་ཕུག་ལྕང་རྒེད་འོག་ནང་ ས་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩོད་རྙོགས་སྐོར་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་སྙན་ཞུ་ནང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དེ་གིས་ རྩོད་གཞི་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *