གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༡ ལུ་ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་གིས་ རོང་རྩེ་གནས་ཡིག་དེབ་ཆུང་ གསར་བརྩམས་འབད་མི་དེ་ གསར་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ གནས་ཡིག་དེ་གིས་ ཧཱ་རྫོང་ཁག་དང་ དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ཡང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བདེ་ཆེན་གླིང་ལུ་ གླངམོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ།

༉ པདྨ་དགའ་ཚལ་ བདེ་ཆེན་གླིང་མཁོ་ལོམ་རི་དང་ དགོན་པ་འུང་སྤྱི་འོག་༢ ནང་ གླངམོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནོད་ཉེན་དེ་ ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་དང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ གླངམོ་ཆེ་ཚུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *