གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་སྒོ་ཁར་ ཕྱག་ཞུ་མི་ཚུ་ ཁ་ཙ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་མེ་ཏོག་འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་༣ པ་ བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཐོག་ལས་ མགྲོན་བརྡ་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་རྗེས་དྲན་མཆོད་རྟེན་ནང་ མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་ལུ་ གུས་བཏུད་ཀྱི་ སྨོན་འདེབས་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
རྒྱལ་འཛིན་མེ་ཏོག་འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་༣ པ་དེ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་༣ པ་མཆོག་གི་ རྗེས་དྲན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཀྲོང་གསར་ལུ་ཆརཔ་གིས་ འབྱ་བརྔ་མི་ཚུ་ལུ་ གནོད་པ་རྐྱབ་ཡོདཔ།

༉ དུས་ཚོད་ འ་ནེམ་གཅིག་ཁར་ ཀྲོང་གསར་གྱི་ ས་གནས་མང་ཤོས་ནང་ འབྱ་བསྡུ་ནིའི་ དུས་ཚོད་ཨིན་མི་དང་བསྟུན་ གཡུས་མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་ འབྱ་རྔ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༦ གི་ཕྱི་རུ་ ཆརཔ་རྐྱབ་སྟེ་ འབྱ་བརྔ་མི་མང་ཤོས་ མེདཔ་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *