གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

འབྲུག་གི་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེའི་ དམག་མི་སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག་གིས་ ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༣༠༠ འབད་མི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ འི་ལ་མཐོ་སའི་རྒྱུག་འགྲན་ནང་ལས་ ཨང་དང་པ་ཐོན་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་གི་ཤུལ་ལས་གཡག་རྫིཔ་ རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གིས་ ཨང་གཉིས་པ་དང་ སོ་ནམ་པ་རྟ་མགྲིན་གྱིས་ ཨང་གསུམ་པ་ཐོན་ཡོདཔ་ད་ མོ་བཏབ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ རྒྱུག་འགྲན་ནང་ མི་༧ གྱིས་ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་ མགར་ས་རྫོང་ནང་ལས་ ཨིསི་ནོ་མེན་བང་རྒྱུག་ལས་རིམ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཁ་ཙ་ བུམ་ཐང་ལས་སྦེ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མོང་སྒར་ལུ་ དབང་བཙོང་འདོད་སྤྱོད་འབད་བའི་ དོགས་པ་ཡོད་མི་ཕོ་སྐྱེས་༡ འཛིན་བཟུང་།

༉ མོང་སྒར་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༣ ལུ་ ལོ་ན་མ་སྨིན་པའི་ ན་ཆུང་བུམོ་༡ ལུ་ དབང་བཙོང་འདོད་སྤྱོད་འབད་བའི་ དོགས་པ་ཡོད་མི་ལུ་བརྟེན་ སྐྱེས་ལོ་༢༥ ལང་མི་ ཕོ་སྐྱེས་༡ འཛིན་བཟུང་འབད་དེ་ དོ་དམ་འོག་ལུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *