གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཡུ་ཨེ་ཨི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་ ཕུ་ཇའི་ར་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་བསྒང་ཡོད་མི་ ཨེ་ཨེསི་བི་ཨི་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་ན་གཞོན་མཛོག་ཁྱད་འགྲན་བསྡུར་ནང་ འབྲུག་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༡༥ ལང་མི་ ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༡༤ ལུ་ ལྗིད་ཚད་ཀེ་ཇི་༥༤ དབྱེ་རིམ་ནང་ མཛོག་ཁྱད་རྗེཝ་ད་ ཏ་ཇིསི་ཏཱན་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༡༦ ལང་མི་ ཨབ་དུ་ར་ཧིམ་ ཡོ་ཀུ་བོབ་ཀྱིས་ ཀུན་ལེགས་དེ་ ཕམ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཉིན་གྲངས་༩ འབད་མི་ མཛོག་ཁྱད་འགྲན་བསྡུར་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་༢༦ ལས་ བུཚ་༡༧༠ དང་ བུམོ་༦༩ འབདཝ་ད་ མཛོག་ཁྱད་རྗེ་མི་བསྡོམས་༢༣༩ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགསཔ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་དོས་འབག་མི་ཊག་ རྒྱ་གར་ལུ་ བཀག་བཞག་ཡོདཔ།

༉ རྒྱ་གར་གྱི་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཚུ་ བཀག་བཟུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ རིན་བསྡུར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཇོ་བདག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *