གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

འབྲུག་གི་ བེཌ་མིན་ཊཱོན་འབྲིང་རིམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ དུས་ཅི་ ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ སྐྱེས་ལོ་༢༡ མན་ཆད་འབད་མི་ ལུང་ཕྱོགས་བེཌ་མིན་ཊཱོན་རྩེད་འགྲན་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཕོ་སྐྱེས་ཟུང་འགྲན་དང་ ཨམ་སྲུ་ཟུང་འགྲན་ནང་ རྩེད་འགྲན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ ལུང་ཕྱོགས་བེཌ་མིན་ཊཱོན་རྩེད་འགྲན་ནང་ ཟངས་ཀྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་ཡོད་མི་དེ་ འགོ་དང་པ་ཨིནམ་ད་ འགྲན་བསྡུར་དེ་ཡང་ མཱལ་དིབསི་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༥ ལས་༡༠ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་༥ འི་རིང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་དོས་འབག་མི་ཊག་ རྒྱ་གར་ལུ་ བཀག་བཞག་ཡོདཔ།

༉ རྒྱ་གར་གྱི་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཚུ་ བཀག་བཟུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ རིན་བསྡུར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཇོ་བདག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *