གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༉ ཁ་ཙ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ ཡེ་ཤེས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ འབུམ་སྡེ་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༤ འབད་མི་ པེ་རེ་མར་-བམ་དིར་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་ སྤྲིངས་ཟམ་ཅིག་ འགོ་འབྱེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཟམ་དེ་གིས་ གཡུས་ཚན་༤ གི་ ཁྱིམ་གུང་༨༥ ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དེ་ གཞུང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༥ བཏང་ཐོག་ལས་ བསལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་དོས་འབག་མི་ཊག་ རྒྱ་གར་ལུ་ བཀག་བཞག་ཡོདཔ།

༉ རྒྱ་གར་གྱི་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཚུ་ བཀག་བཟུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ རིན་བསྡུར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཇོ་བདག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *