གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

འབྲུག་དང་ ཇ་པཱན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལམ་སྲོལ་དང་ རྩེད་རིགས་ ཤེས་རིག་གི་ ལས་དོན་ཚུ་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་ཡར་དྲག་དང་ མི་སེར་དང་ མི་སེར་གྱི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༢༩ ལས་ ཇ་པཱན་གྱི་ བདུན་ཕྲག་ལས་རིམ་ འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ འབྲུག་ལུ་ ཇ་པཱན་གྱི་གཞུང་ཚབ་ ཀེན་ཇི་ ཧི་ར་མ་ཙུ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའི་ ཀ་ཆེན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ སྐུ་མགྲོན་ཚུ་ བྱོན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ད་ བདུན་ཕྲག་ལས་རིམ་དེ་ རྒྱ་གར་ནིའུ་ལྡི་ལི་ལུ་ཡོད་མི་ ཇ་པཱན་གྱི་ གཞུང་ཚབ་ལས་ཁང་དང་ ཇ་པཱན་གཞི་ཚོགས་ དེ་ལས་ འབྲུག་ལུ་ཡོད་མི་ ཇའི་ཀ་མཉམ་འབྲེལ་ཡིག་ཚང་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་དོས་འབག་མི་ཊག་ རྒྱ་གར་ལུ་ བཀག་བཞག་ཡོདཔ།

༉ རྒྱ་གར་གྱི་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཚུ་ བཀག་བཟུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ རིན་བསྡུར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཇོ་བདག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *