གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

༉ ཁ་ཙ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཨ་མོ་ཆུ་ཁྲོམ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ རྒྱ་གར་གྱི་ ཨེཕ་ཀཱོནསི་རྟེན་གཞི་ལས་སྡེ་གིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་སྨན་ཁང་ལུ་ ཕྱགས་བརྡར་རྐྱབ་མི་ འཕྲུལ་ཆས་༢ གྲོགས་རམ་སྦེ་ བྱིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་དོས་འབག་མི་ཊག་ རྒྱ་གར་ལུ་ བཀག་བཞག་ཡོདཔ།

༉ རྒྱ་གར་གྱི་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཚུ་ བཀག་བཟུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ རིན་བསྡུར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཇོ་བདག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *