གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༢ ལུ་ རི་དྭགས་གླངམོ་ཆེ་ཁྱུ་ཅིག་གིས་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་ བསམ་གྲུབ་གླིང་ལུ་ སྦ་སྒོར་ཅིག་ མེདཔ་བཏང་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༢༤ ལས་ཚུར་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ནགས་ཚལ་གླིང་འཛིན་ཡིག་ཚང་ནང་ གླངམོ་ཆེ་ཚུ་གིས་ གཞིས་ཆགས་ཚུ་ནང་ གནོདཔ་བཀལ་བའི་ སྙན་ཞུ་༣༠ ལྷོད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཟྭོ་ཆག་གི་ ཟོང་ཆ་ཚུ་ ནད་ཡམས་སྐབས་ལུ་ བཙོང་མ་ཚུགས་པའི་གདོང་ལེན།

༉ ཨ་རྟག་འབད་བ་ཅིན་ ཟྭོ་ཆག་གི་ ཐགས་ལཱ་ལུ་བརྟེན་ འོང་བབས་བཟོ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ན་ཧིང་ལས་ཚུར་ ནད་ཡམས་ལུ་བརྟེན་ ཚོང་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་མ་བཏུབ་ལས་ ཐགས་འཐག་མི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ ད་རེས་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀྲོང་གསར་ གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་ སྦས་གླིང་གཡུས་ཚན་ནང་རྐྱངམ་གཅིག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *