གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ ལོ་༤༥ ལངམ་དང་འབྲེལ་ ང་བཅས་རའི་ འགན་ཁུར་ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་གྱི་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཁས་བླངས་ཐོག་ལས་ ཕབ་ཆག་ཡོད་པའི་ མེ་རླུང་རྒྱ་རྫི་༤༦ ལོག་བྱིན་ཏེ་ ཕབ་ཆག་མེད་པའི་ མེ་རླུང་རྒྱ་རྫི་༦༤ ལེན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་དོས་འབག་མི་ཊག་ རྒྱ་གར་ལུ་ བཀག་བཞག་ཡོདཔ།

༉ རྒྱ་གར་གྱི་ ཅ་དམ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཟ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཆོག་ཐམ་མེད་པར་ ཀེ་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཊག་ཚུ་ བཀག་བཟུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་མི་དང་ རིན་བསྡུར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ ཀེ་བ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནིའི་ནང་ གདོང་ལེན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ནང་འདྲེན་དང་ ཕྱིར་ཚོང་གི་ཇོ་བདག་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *