གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ སློབ་ཕྲུག་༥ དང་ ད་རུང་ ཧེམ་ཤེར་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་༥ གིས་ ལམསྲོལ་དང་ ཚན་རིག་དེ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་ མཐུད་འབྲེལ་ཟེར་བའི་ ལས་འགུལ་ཐོག་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོས་དང་འབྲེལ་བའི་ གནོད་པ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ པར་གསལ་སྟོན་དང་ ཐོས་སྒྲའི་ཐོག་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཆུའི་གཙོ་རིམ་ལས་འགུལ་ལུ་བརྟེན་ འཐུང་ཆུ་དང་ ཞིང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་འབད་ནི།

༉ བུམ་ཐང་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ སྟངས་སི་སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་ ཟླཝ་༣ གྱི་རྒྱབ་ལས་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ ཆུའི་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཆུའི་གཙོ་རིམ་ལས་འགུལ་འོག་ གཞུང་དང་བདེ་སྲུང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ཞིང་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ འགོ་བཙུགས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས། ཁ་ཙ་ ལས་འགུལ་གྱི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *