གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་འཛིན་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ སློབ་ཕྲུག་༥ དང་ ད་རུང་ ཧེམ་ཤེར་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་༥ གིས་ ལམསྲོལ་དང་ ཚན་རིག་དེ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་ མཐུད་འབྲེལ་ཟེར་བའི་ ལས་འགུལ་ཐོག་ལུ་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོས་དང་འབྲེལ་བའི་ གནོད་པ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་ པར་གསལ་སྟོན་དང་ ཐོས་སྒྲའི་ཐོག་ལས་ གསལ་བཤད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ།

༉ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༣༠ ལུ་ གསོ་བའི་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་དང་ གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་༢ མཉམ་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གུ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། གོ་བརྡའི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་གི་ དམིགས་ཡུལ་དེ་ཡང་ གསོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ འཇོན་ཐངས་ཅན་དང་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *