གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ ཆར་ཆུ་དང་ རླུང་འཚུབས་ལུ་བརྟེན་ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་གི་ རྒེད་འོག་༩ ནང་ ཁྱིམ་གུང་པ་༧༠༥ དེ་ཅིག་གི་ ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་༦༠༠ དེ་ཅིག་ནང་ འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མི་ གེ་ཟ་ཚུ་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡོདཔ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཉམས་རྒུདཔ་ཚུ་ལུ་ སེམས་གསོའི་གསོལ་རས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༥ གནང་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ ཕྱག་ཞུ་མི་ གཟིམ་དཔོན་འོགམ་ ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་ སྐུ་ཚབ་སྦེ་ སྐྱེངས་མཁར་དང་ འགྱུར་མེད་རྒེད་འོག་༢ ཀྱི་ གུང་པ་༡༥༢ ལུ་ སེམས་གསོའི་གསོལ་རས་ཚུ་ གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ མི་མང་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་༣ པ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ།

༉ ད་རེས་ནངས་པར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་-༡༩ ཐོབ་མི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ མི་མང་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་༣ པ་དེ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༡༠ ལས་ དཔག་བསམ་ཁ་དང་ ཨ་ལེ་-པད་དཀར་ཞིང་ཚུད་མི་ རྒྱ་ཁྱབ་ས་ཁོངས་༣ པ་ལས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *