གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ ཆར་ཆུ་དང་ རླུང་འཚུབས་ལུ་བརྟེན་ མོང་སྒར་རྫོང་ཁག་གི་ རྒེད་འོག་༩ ནང་ ཁྱིམ་གུང་པ་༧༠༥ དེ་ཅིག་གི་ ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་༦༠༠ དེ་ཅིག་ནང་ འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མི་ གེ་ཟ་ཚུ་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡོདཔ་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཉམས་རྒུདཔ་ཚུ་ལུ་ སེམས་གསོའི་གསོལ་རས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༥ གནང་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༦ ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ ཕྱག་ཞུ་མི་ གཟིམ་དཔོན་འོགམ་ ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་ སྐུ་ཚབ་སྦེ་ སྐྱེངས་མཁར་དང་ འགྱུར་མེད་རྒེད་འོག་༢ ཀྱི་ གུང་པ་༡༥༢ ལུ་ སེམས་གསོའི་གསོལ་རས་ཚུ་ གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བཟའ་ཚང་ཅིག་ མི་ཚེ་སོར་སྒྱུར་ལུ་བརྟེན་ གནས་སྟངས་སྐྱོ་དྲགས་ནང་ཡོདཔ།

༉ འདས་པའི་ལོ་༢ མ་ལངམ་ཅིག་གི་ཧེ་མར་ འཇིགས་མེད་དེ་ མོང་སྒར་འབྲས་སྤུངས་རྒེད་འོག་ བཟུང་ལེན་གཡུས་ཚན་ནང་ བཟའ་ཚང་སྐྱོང་ནིའི་དོན་ལུ་ འགན་ཁུར་ཧྲིལ་བུམ་འབག་སྟེ་ བཟའ་ཚང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ལཱ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་པས། སྐྱེས་ལོ་༣༨ ལང་མི་ཕོ་སྐྱེས་དེ་གིས་ ནང་མི་ཚུ་ལུ་ བཟའ་འཐུང་ཚུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *