གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

དུས་ཅི་ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༢༥ ལུ་ མོང་སྒར་ཡ་ལྡིའི་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་གིས་ མོ་བཏབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ས་གནས་ཐང་དོང་ལུ་ འབྱ་ཞིང་གླང་དོ་༢ མ་ལངམ་ཅིག་ནང་ གནམ་སེར་ཁའི་འབྱ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མི་དེ་ འདས་པའི་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ལུ་ བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་ ཁ་ཙ་ གནམ་བྱཱར་གྱི་ ལྕང་ལཱ་ཐེངས་༢ པ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ད་ ལོ་༡ ནང་ འབྱ་ལེན་ཐེངས་༢ མོ་བཏབ་ཐོག་ལས་ འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མི་དེ་ སྔ་ཚང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

མོང་སྒར་ལུ་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨེ་མ་འཛུགས་སྐྱོང་ མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ཡོདཔ།

༉ དུས་ཅི་ མོང་སྒར་ལུ་ མོ་བཏབ་ཀྱི་དོན་ལས་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨེ་མ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མི་དེ་ མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ལས་རིམ་དེ་གི་འོག་ལུ་ རྫོང་ཁག་གི་ ས་གནས་ཁག་དག་པ་ཅིག་ནང་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨེ་མ་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་མིའི་གྲས་ལས་ ཙ་ཀ་གླིང་རྒེད་འོག་ གཏོར་མ་གཞོང་སྤྱི་འོག་གི་ སོ་ནམ་པ་སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ ས་གནས་གླི་ཏི་གཞོང་ཟེར་སར་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *