གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ རྒྱ་གར་གྱི་ གཞུང་ཚབ་ལས་ཁང་ནང་སྦེ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་ཐོབ་པའི་ དུས་སྟོན་ཐེངས་༧༡ པ་ བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ད་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ མགྲིན་ཚབ་ལུ་ རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་ ཨྱོན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ འབྲུག་ལུ་ རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་ ཇའི་དིབ་སར་ཀར་ལུ་ བཀྲིས་ཁ་དར་གནང་པའི་བསྒང་།

About admin

Check Also

ཁྲག་ཤུགས་བརྟག་དཔྱད་དང་ གཟུགས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་མི་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་ གྲོགས་རམ་སྦེ་བྱིན་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་ ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་ ཇ་པཱན་ལུ་ཡོད་པའི་ ཀི་ཡོ་ཊོ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་༢ ཀྱིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་གི་དོན་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ གསོ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ གྲོགས་རམ་སྦེ་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།ཨང་གནས་ཐོག་ལས་ ཁྲག་ཤུགས་བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་ འཕྲུལ་ཆས་༥༦ དང་ གཟུགས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་མི་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་༦༡ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *