གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

རེ་འདོད་ལས་འགུལ་གྱི་ ཆ་ཤས་ཐོག་ལས་ འབྲུག་ལུ་ཡོད་མི་ ཀུ་ཝེཌ་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ཨམ་ ཨ་བིར་ ཨེཆ་ ཨི་ ཨེཆ་ མ་ར་ཕའི་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལག་ཤེས་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ནང་ དམག་སྡེའི་ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ བཞེས་སྒོ་བཟོ་ཐངས་དང་ ཁ་ཟས་བཟོ་ཐངས་ཀྱི་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ནི་ཨིན་མི་དེ་ ཁ་ཙ་ལས་འགོ་བཙུགས་ནུག།

About admin

Check Also

ཏམ་ཁུའི་རིགས་ བཅད་དགོ་མནོ་མི་ཚུ་ལུ་ ཐབས་བྱུས་གསརཔ།

༉ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ འབྲུག་སྨྱོ་རྫས་དང་ སེམས་ཁམས་འཁྲུག་རྫས་དབང་འཛིན་གྱིས་ མོང་སྒར་ལུ་ཡོད་པའི་ ཆང་དང་ སྨྱོ་རྫས་ལྟེ་བ་ནང་ ཏམ་ཁུ་འཐུང་མི་དང་ ཏམ་ཁུའི་རིགས་ཟ་མི་ཚུ་ ཟས་ངན་གྱི་རིགས་ བཅད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་གསརཔ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ ལྟེ་བ་གིས་ ཏམ་ཁུའི་རིགས་བཅད་འདོད་ཡོད་མི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *