གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཤེ་ཏི་ཁ་རི་ལུ་ ཆུ་བྲེས་མི་དེ་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཚན་ནང་ ལུད་འགྱོ་ནི་ལས་ བཀག་ཐབས་ལུ་ བྱེམ་བཏོན་བཀོ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཆས་གཉིས་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཁ་ཙ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ འཇམ་དཔལ་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ཆར་ཆུ་ལུ་བརྟེན་ ཆུ་རུད་ཐོན་ཏེ་ སྦ་སྒོར་ཚུ་ ཆུ་ནང་བྱིང་པའི་ཤུལ་ལས་ བཟའ་ཚང་༣ སྤོ་བཤུད་འབད་ཐོག་ལས་ ད་ལྟོ་ ཆུ་ལེགས་བཅོས་ཁང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་མི་ མགྲོན་ཁྱིམ་ནང་ སྡོད་བཅུག་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཆརཔ་ཤུགས་སྦེ་ རྐྱབ་མི་ལུ་བརྟེན་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དང་ གཞལམ་སྒང་གི་ གཞུང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ལམ་ཁག་ལེ་ཤ་ཅིག་ བསུབས་ཏེ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔུང་ཤུགས་འགྲན་བསྡུར་ཐེངས་༡ པ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ།

༉ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༣༨ ལང་མི་ ལྷཔ་ཅུ་གིས་ ལག་པའི་དཔུང་ཤུགས་འགྲན་བསྡུར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་ནང་ལས་ ཨང་དང་པ་ ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཁོ་གིས་ མཐའ་བཅད་འགྲན་བསྡུར་དང་ མོང་སྒར་ལས་ སྐྱེས་ལོ་༢༩ ལང་མི་ པདྨ་དབང་འདུས་དང་གཅིག་ཁར་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *