གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབུ་གཙོས་པའི་ གྲྭ་ཚང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུནམ་ཚུ་ གནམ་དགུན་གྱི་བཞུགས་གནས་ སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ ཕོ་བྲང་ནང་ལས་ གནམ་བྱཱར་གྱི་བཞུགས་གནས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ གསོལ་ཐབ་ཕེབས་ད་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ མ་བྱོན་པའི་ཧེ་མར་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ གླིང་ཀ་ན་ཕོ་བྲང་ནང་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བསུ་བ་གནང་པའི་ཤུལ་ལས་ དགེ་སློང་ཚུ་གིས་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཚུ་ གླིང་ཀ་ན་ཕོ་བྲང་བརྒྱུད་དེ་ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་ནང་ འབག་འགྱོ་བའི་བསྒང་།

About admin

Check Also

མདའ་རྩེད་དེ་ སྲོས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྤྲོ་སྟོན་འབད་ནིའི་ དུས་ཚོད་ཅིག་ཨིནམ།

༉ ལ་གོང་གསུམ་གྱི་ མི་སེར་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཕམ་སྤུན་ཆ་འཛོམས་ཏེ་ སྤྲོ་བ་སྟོན་ནིའི་ དུས་ཚོད་བཟང་པོ་ཅིག་ མདའ་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་འབད་ནི་དེ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁ་ཙ་ ཐིམ་ཕུག་སྲོས་རྒེད་འོག་ནང་ ཁཝ་འགོ་དང་པ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ལས་ གྱང་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཁར་ ཆརཔ་གིས་སྦང་རུང་ མདའ་རྩེདཔ་ཚུ་ལུ་ ཧེང་སྐལ་ར་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *