གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

མོང་སྒར་བཀའ་དམ་སྒོམ་སྡེ་ནང་ བླམ་གིས་གཙོས་པའི་སྒོམ་ཆེན་དང་ མཚམས་པ་ ཨ་ནེམོ་ དེ་ལས་ དད་ཅན་སྐྱ་སེར་༣༠༠ དེ་ཅིག་གིས་ ཟླ་ངོ་༡ གི་རིང་ བཛྲ་གུ་རུ་དུང་སྒྲུབ་ བསགས་གནང་མི་དེ་ ད་རིས་ རང་ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༤ གི་ དུས་བཟང་ཁྱད་པར་ཅན་དང་འབྲེལ་ འགྲོལ་གནང་ནི་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ བཛྲ་གུ་རུ་བགྱང་མི་ཚུ་ ལྷ་ཁང་གི་ ཕྱི་ཁར་སྦེ་ ཕྱི་རུའི་ཚོགས་བཞེས་པའི་བསྒང་།

About admin

Check Also

ཁྲག་ཤུགས་བརྟག་དཔྱད་དང་ གཟུགས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་མི་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་ གྲོགས་རམ་སྦེ་བྱིན་ཡོདཔ།

༉ ཁ་ཙ་ ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་ ཇ་པཱན་ལུ་ཡོད་པའི་ ཀི་ཡོ་ཊོ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་༢ ཀྱིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་གི་དོན་ལུ་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ གསོ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ གྲོགས་རམ་སྦེ་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།ཨང་གནས་ཐོག་ལས་ ཁྲག་ཤུགས་བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་ འཕྲུལ་ཆས་༥༦ དང་ གཟུགས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་མི་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་༦༡ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *