གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ འབྲུག་གི་ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ གསུང་སྐད་འགྲན་བསྡུར་ཐེངས་༧ པའི་ནང་ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གིས་ ཨང་དང་པ་ཐོནམ་ལས་ གསོལ་རས་དེ་ཡང་ གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་༥ འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཅིག་གི་ ལྡེ་མིག་བུ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ད་ པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས་ ཨང་གཉིས་པ་ཐོན་ཏེ་ གསོལ་རས་དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་༣ དང་ ཨང་༣ པའི་གསོལ་རས་ དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་༢ དེ་ སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་གིས་ ཐོབ་ཡོདཔ་ད་ གསུང་སྐད་འགྲན་བསྡུར་ཐད་བཅད་ནང་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་མི་ དྲག་ཤོས་༥ ལྷོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ འབྲུག་གི་ཁྱད་འཕགས་ཅན་གྱི་ གསུང་སྐད་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལས་ དྲག་ཤོས་ཐོན་མི་ཚུ་ལུ་ གསོལ་རས་ཚུ་ཡང་ ཁྲིམས་སྤྱི་བློན་པོ་བགྲེསཔ་ བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་དང་  རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཁྲི་འཛིན་བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་གིས་ གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སྤྱི་ལོ་༢༠༤༠ འི་ནང་འཁོད་ལུ་ ནང་འཁོད་གློག་མེའི་སྤྱོད་ཁྲལ་ ཡུ་ནིཊ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤.༥༡ ལུ་ ལྷོད་ནིའི་དམིགས་གཏད།

༉ ནང་འཁོད་གློག་མེའི་སྤྱོད་ཁྲལ་གྱི་ དམིགས་གཏད་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཆུ་ལུ་བརྟེན་པའི་གློག་མེ་ ཁ་སྐོང་མེ་ག་ཝཱཊ་༢,༠༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ ཐོན་སྐྱེད་འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༤༠ འི་ནང་འཁོད་ལུ་ ནང་འཁོད་སྤྱོད་ཁྲལ་ཡུ་ནིཊ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤.༥༡ ལུ་ ལྷོད་ནིའི་དམིགས་གཏད་ཨིན་པས། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *