གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

བློན་ཆེན་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས་མཆོག་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ ཐའི་ལེནཌི་ མ་ཧ་ཅུ་ལ་ལོང་ཀོརན་ ར་ཇ་བི་དི་ཡ་ལ་ཡ་ གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ ཝི་སག་ཉིནམ་ཐེངས་༡༥ པའི་ བརྩི་སྲུང་ནང་ གསུང་བཤད་གནང་པའི་ཤུལ་ལས་ ཐའི་གི་བློན་ཆེན་ པྲ་ཡུཊ་ཅཱན་-ཨོ་-ཅ་དང་གཅིག་ཁར་ མཇལ་ཕྲད་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ཆུ་བྱག་དང་ ཆུ་ལམ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི།

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལོ་ཕྱེད་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ ཉེན་ཅན་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་ཨིན་པས། ༉ གནམ་བྱཱར་གྱི་སྐབས་ ཆུ་རུད་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་མི་ ཆུ་བྱག་ཚུ་ རམ་ཡར་སོཔ་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནམ་མཁའ་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ཨའི་པོ་ལི་རོང་ཆུའི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *