གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

རྡོ་རྫས་ལག་ལེན་ལུ་བརྟེན་ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༣ གྱི་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་༧ དེ་ཅིག་ཁར་ ཀྲོང་གསར་ལས་ ཡོ་སྟོང་ལ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༢ དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ ལམ་བསུབས་མི་དེ་ ཁ་ཙ་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༤ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་༦ ཚུན་ ལམ་སེལ་བའི་ཤུལ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཀྲོང་གསར་དང་ སྦྱིས་ཟམ་གྱི་བར་ན་ ལམ་བསུབས་མི་དེ་ ད་ལྟོ་ཡང་ སེལ་མ་ཚར་བར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

སྤྱི་ལོ་༢༠༤༠ འི་ནང་འཁོད་ལུ་ ནང་འཁོད་གློག་མེའི་སྤྱོད་ཁྲལ་ ཡུ་ནིཊ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤.༥༡ ལུ་ ལྷོད་ནིའི་དམིགས་གཏད།

༉ ནང་འཁོད་གློག་མེའི་སྤྱོད་ཁྲལ་གྱི་ དམིགས་གཏད་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཆུ་ལུ་བརྟེན་པའི་གློག་མེ་ ཁ་སྐོང་མེ་ག་ཝཱཊ་༢,༠༠༠ ལྷགཔ་ཅིག་ ཐོན་སྐྱེད་འབད་ནིའི་ འཆར་གཞི་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༤༠ འི་ནང་འཁོད་ལུ་ ནང་འཁོད་སྤྱོད་ཁྲལ་ཡུ་ནིཊ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤.༥༡ ལུ་ ལྷོད་ནིའི་དམིགས་གཏད་ཨིན་པས། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *