གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ད་རེས་ནངས་པར་ བཀྲིས་སྒང་དང་ ཁྱི་རི་ལམ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་བར་ན་ གཞུང་ལམ་སྐྱེད་ཀྱི་ ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ལས་ ཉིནམ་༡ ནང་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣༠ རེ་འབད་མི་ ལན་ཐེངས་༢ མ་གཏོགས་ ཕར་ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ མ་བཏང་པར་ བཀག་བཞག་མི་ལུ་བརྟེན་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་མི་དང་ དེད་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཙིག་མུ་ལང་ནི་དང་ དབུགས་འགམ་པའི་ གཞི་གནད་ཅིག་ལུ་ གྱུར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ཆུ་བྱག་དང་ ཆུ་ལམ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི།

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལོ་ཕྱེད་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ ཉེན་ཅན་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་ཨིན་པས། ༉ གནམ་བྱཱར་གྱི་སྐབས་ ཆུ་རུད་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་མི་ ཆུ་བྱག་ཚུ་ རམ་ཡར་སོཔ་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནམ་མཁའ་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ཨའི་པོ་ལི་རོང་ཆུའི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *