གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ཐིམ་ཕུག་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནང་སྦེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཁྲི་འཛིན་བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ་གིས་ འགོ་ཁྲིད་ཐོག་ གནས་ཡུན་ཚང་རན་མི་ འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ མནྜལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཕུལ་ཡོདཔ་ད་ ད་ལྟོའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་ ལོ་ལྔའི་གནས་ཡུན་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༩ ལུ་ ཚང་ནི་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ ཚོགས་སྡེ་༣ པའི་འཐུས་མི་གསརཔ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༡༠ ལུ་ ཡིག་ཚང་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་ ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ཆུ་བྱག་དང་ ཆུ་ལམ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི།

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལོ་ཕྱེད་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ ཉེན་ཅན་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་ཨིན་པས། ༉ གནམ་བྱཱར་གྱི་སྐབས་ ཆུ་རུད་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་མི་ ཆུ་བྱག་ཚུ་ རམ་ཡར་སོཔ་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནམ་མཁའ་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ཨའི་པོ་ལི་རོང་ཆུའི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *