གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

མོང་སྒར་ བཀའ་འདམས་དགོན་པའི་ ལྷ་ཁང་ནང་སྦེ་ མཁོ་མ་བླམ་རྣམ་གྲོལ་བཟང་པོ་གིས་ དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལས་ མཁན་པོ་དང་ སྒོམ་སྡེའི་མཚམས་པ་༡༠༠ དེ་ཅིག་གིས་ ཉིན་གྲངས་༩ གི་རིང་ ཕུར་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲི་སྒྲུབ་ཆེན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་མི་དེ་ ཁ་ཙ་ དངོས་གྲུབ་བླངས་དབང་དང་ མཚོ་སྐྱེས་ཐུགས་ཐིག་གི་ ཁྲོམ་དབང་གནང་ཐོག་ལས་ གྲོལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བདེ་ཆེན་གླིང་ལུ་ གླངམོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ།

༉ པདྨ་དགའ་ཚལ་ བདེ་ཆེན་གླིང་མཁོ་ལོམ་རི་དང་ དགོན་པ་འུང་སྤྱི་འོག་༢ ནང་ གླངམོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནོད་ཉེན་དེ་ ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་དང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ གླངམོ་ཆེ་ཚུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *