གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་ཐེངས་༡༩ པ་དེ་ ཁྲི་འཛིན་བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ་གིས་ མཇུག་བསྡུའི་གསལ་བཤད་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ བཀྲིས་ལེགས་སྨོན་ཕུལ་ཐོག་ལས་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ད་ ད་རེས་ སྤྱི་ཚོགས་༢ པའི་ཚོགས་ཐེངས་༩ པ་དེ་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ནང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ བཀྲིས་ལེགས་སྨོན་ཕུལ་ཏེ་ མཇུག་བསྡུ་གནང་ནི་ཨིན་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཆུའི་གཙོ་རིམ་ལས་འགུལ་ལུ་བརྟེན་ འཐུང་ཆུ་དང་ ཞིང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་འབད་ནི།

༉ བུམ་ཐང་ ཨུ་ར་རྒེད་འོག་ སྟངས་སི་སྦིས་སྤྱི་འོག་གི་ མི་སེར་ཚུ་ ཟླཝ་༣ གྱི་རྒྱབ་ལས་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ ཆུའི་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་ནི་ཨིན་མི་དེ་ཡང་ ཆུའི་གཙོ་རིམ་ལས་འགུལ་འོག་ གཞུང་དང་བདེ་སྲུང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ ཞིང་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ འགོ་བཙུགས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས། ཁ་ཙ་ ལས་འགུལ་གྱི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *