གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ད་རིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་རྒྱན་ཉིནམ་གི་དོན་ལུ་ ཁ་ཙ་ཕྱི་རུའི་ཆུ་ཚོད་༦ ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ས་མཚམས་སྒོ་ར་ སྒོ་བསྡམས་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱ་འབྲུག་གི་ ས་མཚམས་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ མི་སྟོང་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ ཐོགས་ལུས་ཡོད་རུང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཕྱི་རུ་དུས་ཐེབས་ཀྱི་ལཱ་འབད་དེ་ ཇའི་སྒང་ལུ་ ཐོགས་ལུས་མི་ འབྲུག་མི་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ན་ ཐོགས་ལུས་མི་ རྒྱ་གར་གྱི་མི་ཚུ་ ཁོང་རའི་ ས་གོ་ནང་ འཛུལ་ཚུགསཔ་བཟོ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ ཆུ་བྱག་དང་ ཆུ་ལམ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི།

ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལོ་ཕྱེད་ཀྱི་ འཆར་དངུལ་བསྐྱར་ཞིབ་སྐབས་ ཉེན་ཅན་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ ཆུ་རུད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ གཙོ་རིམ་སྒྲིག་ནི་ཨིན་པས། ༉ གནམ་བྱཱར་གྱི་སྐབས་ ཆུ་རུད་ལས་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་མི་ ཆུ་བྱག་ཚུ་ རམ་ཡར་སོཔ་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནམ་མཁའ་གླིང་འདེམས་ཁོངས་ནང་ ཨའི་པོ་ལི་རོང་ཆུའི་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *