གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

འབྲུག་ལུ་ སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ ས་ཁོངས་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱི་ རྐྱེན་ངན་ཚུ་ལས་ གནོད་ཉེན་ཡོདཔ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལམ་སྲོལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྲོལ་རྒྱུན་ས་ཁོངས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་ ལག་ལེན་ལམ་སྟོན་ཅིག་ བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༤ གི་རིང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་ ཁ་ཙ་ མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

བདེ་ཆེན་གླིང་ལུ་ གླངམོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ།

༉ པདྨ་དགའ་ཚལ་ བདེ་ཆེན་གླིང་མཁོ་ལོམ་རི་དང་ དགོན་པ་འུང་སྤྱི་འོག་༢ ནང་ གླངམོ་ཆེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནོད་ཉེན་དེ་ ཆེ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། མ་གཞི་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་དང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ གླངམོ་ཆེ་ཚུ་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *