གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་ ཨམ་སྲུའི་ ཁུ་རུ་མཐའ་བཅད་འགྲན་བསྡུར་ནང་ དགའ་སེང་ལོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ སྐུགས་༢ སྦྱེལཝ་སྦྱེལ་སར་ཆོད་དེ་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་སྡེ་ཚན་ ཕམ་བཏང་ཡོདཔ་ད་ ཕོ་སྐྱེས་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་ནང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱིས་ སིམ་པཱལ་ཨེཊ་སྡེ་ཚན་ ཕམ་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

རྩི་རང་གི་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུའི་ནང ཁས་བླངས་གཙོ་བོ་ ཆུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་འབད་ནི།

༉ རྩི་རང་སྟོད་ཀྱི་ ས་གནས་གཞུང་གི་འདེམས་ངོ་སྦེ་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་མི་༡༡ ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ག་རང་གིས་ ཆུའི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་ལུ་ གཙོ་རིམ་བཟུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཞིང་ཆུ་ལངམ་སྦེ་ མཁོ་སྤྲོད་འབད་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ཡང་ འདེམས་ངོ་ཚུ་ བཙག་འཐུ་གྲུབ་ཞིནམ་ལས་ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *