གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།

ཁ་ཙ་དྲོ་པའི་ཆུ་ཚོད་༡༡ དེ་ཅིག་ཁར་ གླང་རྒྱུག་ཕར་ཁ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་གི་ལྟག་ལུ་ ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཅིག་ རྦོབ་རིལ་མིའི་ནང་ སྣུམ་འཁོར་༢ མེདཔ་བཏང་པའི་ཁར་ མི་༣ ལུ་ རྨ་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ བསྐྱལ་ཡོདཔ་ད་ རྐྱེན་ངན་དེ་ཡང་ ས་བརྐོ་འཕྲུལ་གྱི་ བཀག་འཕྲུལ་མེདཔ་ཐལ་མི་ལུ་བརྟེན་ དེད་གཡོགཔ་དེ་གིས་ མཆོངས་འགྱོཝ་ད་ ས་བརྐོ་འཕྲུལ་དེ་ རྟ་བབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ འགྱོ་བའི་བསྒང་ཨིན་མི་ གླ་འཁོར་ལུ་ཕོག་སྟེ་ ལམ་འོག་ལས་མར་ འདྲུད་བདའ་བའི་སྐབས་ དེ་གི་འོག་ལུ་ བཀག་བཞག་མི་ སྒེར་འཁོར་གུ་ཕོག་ནུག། དེ་བསྒང་ ས་བརྐོ་འཕྲུལ་གྱི་ དེད་གཡོགཔ་དང་ གླ་འཁོར་གྱི་དེད་གཡོགཔ་ དེ་ལས་ རྐང་འགྲུལ་པ་ ཨམ་སྲུ་ཅིག་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་དུམ་གྲ་རེ་ བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཚད་སྙོམས་མེད་པའི་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་གནས་གོང་།

༉ ད་རེས་ནངས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ དུས་ཚོད་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ ལྷོད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ད་ལས་ཕར་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་དེ་ འབྲེལ་ཡོད་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཧ་གོ་དང་ གོ་བཞིན་པ་ཡོད་རུང་ དེ་གི་ གདོང་ལེན་ཚུ་ ག་ཅི་ར་འབྱུང་འོང་ག་ དྲན་ཤེས་བཏོན་དགོཔ་དེ་ཡང་ ཁག་ཆེ་ནི་ཨིན་མས། …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *